List of Japanese Prime Minister

From TNOpediA

Since 1945 (Setting Sun Rework)[edit | edit source]

Portrait Name

(Birth -Death)

Term Party
Hideki Tojo

(1884-)

1941-1945 YSK
Kantaro Suzuki

(1868-1948)

1945-1947 YSK
Nobusuke Kishi

(1896-)

1947-1949 YSK
Narauhiko Higashikuni

(1887-)

1949-1951 Imperial Family
Yonezo Maeda

(1882-1954)

1951-1954 YSK
Ichiro Hatoyama

(1883-1959)

1954-1956 Dōkōkai
Kazuo Aoki

(1889-)

1956-1959 YSK
Hachiro Arita

(1884-)

1959-1960 YSK
Naka Funada

(1895-)

1960-1963 YSK - Naimukei

Funada's potential successor[edit | edit source]

Portrait Name

(Birth -Death)

Term Party
Hayato Ikeda

(1899-1965)

1963-1964 YSK - Kōchikai
Shōjirō Kawashima

(1890-)

1963- YSK - Yokudō
Ichirō Kōno

(1898-1965)

1963-1965 Mushozoku Giinkai – Dōkōkai
Fumimaro Konoe

(1891-)

1963- Kyokoku Itchi Naikaku